จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับการปลูกข้าว

ระยะเวลา อัตราส่วนที่ใช้ วิธีใช้ ประโยชน์
ย่อยตอข้าว 1 ลิตรต่อไร่ สาดให้ทั่วไร่หรือปล่อยพร้อมน้ำ -ย่อยตอซังได้เร็วขึ้น- ลดสารพิษในดิน
แช่เมล็ดพันธุ์ 50 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร แช่เมล็ดพันธุ์1 คืน – เร่งในการแตกราก โตเร็ว- ป้องกันโรคพืชและแมลงที่ติดมากับเมล็ด
ข้าวเริ่มตั้งท้อง 1 ลิตรต่อไร่ สาดให้ทั่วไร่หรือปล่อยพร้อมน้ำ – ป้องกันไม่ให้รากเน่า(ลดก๊าช)- รากแตกแขนงได้ดีกินอาหาร เก่ง
แข็งแรง โตเร็ว
30 วันครั้ง 1 ลิตรต่อไร่ สาดให้ทั่วไร่หรือปล่อยพร้อมน้ำ – เพิ่มคุณภาพดินและน้า- เพิ่มธาตุอาหารในดิน

ถ้าใช้กับนาข้าวแนะนำให้ใช้ 100 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร( ถังพ่น ) ( 1:200 )
ถ้าเป็นไม้ผลแนะนำให้ใช้ 40-50 cc.ต่อน้ำ 20 ลิตร ( 1: 500-400 )
ถ้าเป็นไม้ดอกและพืชผักทั่วไปแนะนำให้ใช้ 30-40 cc. ต่อน้ำ20 ลิตร ( 1: 600-500 )

และใช้ 5-7 วันต่อการฉีดพ่นหรือรด 1 ครั้งโดยมีการรดน้ำตามปกติวันละครั้ง

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.