หน้าดินแปลงข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

20140712_084106

ดินในนาข้าวไรซ์เบอรี่ ถ้าสังเกตุจะพบว่าผิวดินจะค่อนข้างเนียน (ไม่นับขี้ไส้เดือนนะครับ)

Contine reading