เห็ดฟางอย่างง่าย

ฟางข้าว >>>
อาหารสัตว์ อาหารคน อาหารดิน
ได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้า
มีทางเลือกมากกว่า การไถกลบฟางข้าว

> เก็บเห็ดฟางหมดแล้ว ก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์ ได้วัสดุเพาะปลูกพืชผักปลอดภัย สำหรับครอบครัว ลดรายจ่าย ได้หลายทาง
ตามสูตร http://goo.gl/f0zJg0

ปล.เหมาะสำหรับทำหน้าร้อน/หน้าฝน ทำหน้าหนาวไม่ค่อยออก อุณหภูมิไม่ได้